Det som är vackert är oftast sårbart

Därför behövs det en beredskap för både kända risker och oförutsägbara kriser.

Sidan är under bearbetning, mer information kommer.

Frivilliga försvarsorganisationer behövs!

I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer med ca 400 000 aktiva som bidrar till landets civila och militära försvar.

Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom försvaret och bidrar till att höja landets beredskap för att hantera kriser och de extraordinära situationer som kan uppstå. Av dessa 18 organisationer är för närvarande 15 medlemmar i FOS Stockholms län.

Längre ner på webbplatsen kan du läsa om Sveriges frivilliga försvarsorganisationer, vad vi gör och hur du själv kan engagera dig i någon organisation. Genom att klicka på plussen kan du också läs mer FOS i Stockholms län och varför vi har tagit fram denna webbplats.

FOS Stockholms län erbjuder

FOS Stockholms län erbjuder en mötesplats där medlemmar i olika frivilliga försvarsföreningar träffas över föreningsgränserna, och möjliggör samarbete i gemensamma frågor, samt kan vara ett gemensamt språkrör mot externa parter som t.ex. myndigheter eller kommuner på regional nivå.

FOS - En kort sammanfattning

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) Stockholms län är en regional paraplyorganisation för lokala avdelningar av frivilliga försvarsorganisationer, med verksamhet inom Stockholms län. FOS finns även på nationell nivå där ledarna för för de 18 organisationerna träffas och samverkar på en strategisk nivå. FOS Stockholms län arbetar självständigt i förhållande till FOS nationellt och har ett mer operativt fokus på frågor som handlar om information, rekrytering och regional samverkan.

FOS Stockholms län erbjuder en mötesplats där medlemmar i olika frivilliga försvarsföreningar träffas över föreningsgränserna, och möjliggör samarbete i gemensamma frågor, samt kan vara ett gemensamt språkrör mot externa parter som t.ex. myndigheter eller kommuner på regional nivå.

Aktiviteterna i Stockholms län utgår från medlemmarnas intressen och kan vara kurser, föreläsningar, medlemsmöten, infoträffar eller gemensamma rekryteringstillfällen.

Denna webbplats och vår närvaro i sociala media är en del av FOS Stockholms läns arbete för att skapa synlighet och bidra till samverkan mellan frivilligorganisationerna. Men eftersom varken internet, kriser eller katastrofer känner av regionala gränsdragningar har vi valt att anpassa webbplatsen till en nationell publik som är intresserad av att veta mer om de frivilliga försvarsorganisationer som ingår i Sveriges totalförsvar. För den som är intresserad finns det länkar till alla frivilliga försvarsorganisationers nationella webbplatser och därifrån kan man sedan hitta den avdelning man tillhör rent geografiskt samt den verksamhet och de aktiviteter som sker lokalt. Eftersom kalendariet är sökbart går det bra att även lägga in relevanta aktiviter från andra län om de märks upp med en tagg för det län där aktiviteten kommer äga rum. Hör av dig till oss i styrelsen om du har några synpunkter eller förbättringsförslag.

Vill din frivilliga försvarsorganisation bli medlem, eller är du osäker om din organisation redan är medlem? Klicka här för att komma till medlemssidan eller kontakta oss på: info@fosstockholmslan.se så hör vi av oss. Medlemsavgiften för en organisation är 100 kr per år och betalas in på plusgiro 39 22 50 – 7.

När en organisation är medlem i FOS får organisationens medlemmar automatiskt tillgång till de aktiviteter som FOS arrangerar.

Uppdrag & vision

Vårt uppdrag
Samordna, samverka och utveckla frivilligorganisationernas gemensamma strävan, att vara en kompetent resurs som rekryterar, utbildar och tränar medlemmar för att kunna lösa uppgifter när det uppstår kriser i samhället i egen eller andras regi. 

Vår vision
Vara den arena där frivilligorganisationerna och dess medlemmar kan mötas över organisationsgränserna, samverka och utvecklas tillsammans.

Vara den röst och självklara samtalspartnern som företräder organisationerna i Stockholms län.

Våra övergripande mål

Skapa synlighet
Vår roll är att koordinera och att sprida information om det som händer i nätverket (vad vi gör och hur man kan delta) och organisationernas gemensamma uppdrag (varför vi finns till och vilka resultat vi uppnått).

Bygga nätverk
Vi skapar tillfällen för att mötas, samverka och utbyta erfarenheter. Tillsammans blir vi effektivare och starkare.

Vara en kontaktpunkt och påverkansaktör
Vi samverkar ”uppåt och utåt” med syfte att identifiera situationer och skapa förutsättningar för att all den kompetens och erfarenhet som finns inom frivilligorganisationerna ska komma till användning.

Vår strategi

Vara en gemensam kommunikationskanal
Synliggöra vår verksamhet och det engagemang som driver oss. Visa på bredden av det vi tillsammans representerar och erbjuder. Sätta in de enskilda organisationerna i ett större sammanhang. 

Samverka kring rekrytering, utbildningar, övningar och events
Koordinera informationen kring det som händer i nätverket och sprida den vidare på ett effektivt sätt samt verka för ”den öppna dörrens princip” som gör det möjligt för medlemmarna att delta på varandras arrangemang.

Öka dialogen och samverkan mellan både organisationer och medlemmar med syfte att hitta nya synergieffekter och samverkansmöjligheter.

Bidra till att höja den gemensamma kompetensen så att vi som frivilligorganisationer ska kunna verka på ett effektivt sätt och skapa engagemang kring våra gemensamma frågor.

Utveckla våra partnerskap
Identifiera de samarbeten vi har, vilka vi saknar, vad vi vill uppnå med dessa och hur vi kan hitta effektiva och relevanta former för samverkan med övriga aktörer som är aktiva när det uppstår en krissituation i samhället.

Engagera dig i någon av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer!

Engagera dig!

Vår omvärld förändras
Det yttre hotet mot vårt samhälle finns ständigt närvarande. Med jämna mellanrum uppstår kriser av olika slag där de ordinarie samhällsorganisationerna inte mäktar med att lösa situationen själva. Därför behövs de frivilliga försvarsorganisationerna.

Visste du att:
• Ca 400 000 personer är aktiva i Sveriges frivilliga försvarsorganisationer för att lösa olika uppgifter när behovet uppstår.

• De frivilliga försvarsorganisationerna är ideella och fristående i förhållande till varandra och till Försvarsmakten, MSB och övriga uppdragsgivare som de samverkar med.

• De frivilliga försvarsorganisationerna är en resurs för hela samhället när det uppstår kriser.